Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rijschool Chris de Vries

     1. De leerling is verplicht zich te houden aan de afgesproken datum/ tijd die
de leerling zelf vastlegt op de website van rijschool Chris de Vries. De
leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats klaar te
staan. Normaliter is de afgesproken plaats thuis. De ophaal locatie mag
via whatsapp tot 24 uur voorafgaand aan de les worden gewijzigd (mits
in Leeuwarden). Is de leerling te laat dan wacht de instructeur maximaal
10 minuten en zal de rijles toch nog aanvangen. De gemiste minuten zijn
voor rekening van de Leerling. Bij niet verschijnen op het afgesproken
lesuur zonder tijdige afzegging, is de leerling verplicht de volledige
lesprijs te voldoen.
Indien de rijles uiterlijk 24 uur voor afgesproken tijd wordt afgezegd, zal
deze les niet in rekening worden gebracht. Afmelden van de les dient
telefonisch te gebeuren. Rijschool Chris de Vries is te bereiken op: 06-
39854939. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij
afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan: een
ernstig ongeval, ernstige ziekte van de leerling, evenals een ernstig
ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e en 2e
graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan
ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met
familieleden in de 1e en 2e graad.

     2. De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de
rijlessen op te volgen;

     3. De leerling dient altijd zijn of haar legitimatie bij zich te hebben.

     4. De leerling is verplicht bij eventuele medische klachten, waarvan de
leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn
op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen
met het CBR voordat de rijopleiding wordt begonnen. Indien de leerling
nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken
of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld. (Tip: Je kunt voordat je begint met rijles te volgen al eens de
gezondheidsverklaring invullen op www.cbr.nl )

     5. De leerling dient zich ervan te overtuigen dat hij/zij, indien vereist, een
uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor
het afleggen van het examen. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor
worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van
het ontbreken van het genoemde uittreksel.

     6. De leerling dient aan het begin van de rijopleiding de rijschool te
machtigen op www.cbr.nl . Dit dient te gebeuren voor de categorie(n)
waarvoor de leerling zijn of haar toets of examen wil doen.

     7. Pas wanneer de leerling in het bezit is van een geldig theoriecertificaat
voor de categorie waarvoor hij of zij praktijkexamen wil doen zal het
praktijkexamen en de tussentijdse toets aangevraagd kunnen worden.

     8. Rijschool Chris de Vries is niet verantwoordelijk voor annuleringen van
examens door het CBR.

     9. De leerling is verplicht te melden indien er sprake is van ontzegging van
de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuig- voertuig. Indien de
leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk
worden gesteld.

     10. indien er medicatie wordt genomen die mogelijkerwijs de rijvaardigheid
kan beïnvloeden, moet dit 24 uur van te voren worden gemeld aan je
rijinstructeur.

     11. bij het vermoeden van het onder invloed zijn van alcohol of drugs, of een
andere stof die de rijvaardigheid beïnvloed, wordt de les niet begonnen/
afgebroken. De lesprijs dient volledig betaald te worden. Er volgt geen
restitutie.

     12. De factuur voor een lespakket dient binnen de gestelde betalingstermijn
voldaan te zijn, ineens of in 4 termijnen. Indien de betalingstermijn
wordt overschreden volgt er een herinnering. Deze dient binnen de
gestelde termijn te worden voldaan. Wordt ook aan dit termijn geen
gehoor gegeven en wordt de factuur niet voldaan, houdt Rijschool Chris
de Vries zich het recht voor om de geplande les(sen) te annuleren tot het
moment dat aan de betaling is voldaan. Na een herinnering zal de
factuur ineens voldaan moeten worden.

     13. Annuleren van een reeds afgesproken lespakket kan. Het lesgeld over de
nog openstaande lessen wordt naar rato terugbetaald minus 25% van
het terug te betalen bedrag als vergoeding voor gemaakte kosten.

     14. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het CBR is niet
mogelijk.